تلفن:۳۳۸۰۷۸۹۰
آدرس: افسریه خیابان ۴۶(شهید رحیمی) بین۱۵متری اول واتوبان بسیج پلاک۲۱۸

معاینات دوره ای شاغلین کارگاهها وصنایع

مطابق ماده ۹۲ قانون کار کلیه شاغلین کارگاهها وصنایع ، مشمول قانون کار باید سالیانه مورد ارزیابی وضعیت سلامتی و معاینات شغلی قرار گیرند؛ لذا این امکان وجود دارد تا این خدمت در محل کارگاه ویا در داخل مرکز انجام گردد